“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Výroční zpráva za rok 2011

o činnosti SOU Jiřice, š. p. o. v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011

V uplynulém kalendářním roce se písemně na SOU Jiřice neobrátil žádný žadatel se žádostí o poskytnutí informací, které se vztahují k jeho působnosti, podle výše citovaného zákona.

Žádná písemná žádost o poskytnutí informace nebyla SOU Jiřice, š. p. o. v roce 2011 tudíž ani odmítnuta, proto se nevyskytlo také žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Největší počet informací byl občanům poskytnut ústně při osobních kontaktech s pracovníky školy a rovněž telefonicky. Poskytování informací tímto způsobem se neeviduje, proto není přesně znám jejich počet.

V roce 2011 zaznamenalo SOU Jiřice i velký počet žádostí o poskytnutí informací prostřednictvím elektronické pošty. Tyto dotazy směřovaly především na tiskovou mluvčí nebo na ředitele, kteří tyto žádosti běžně vyřizují.

SOU Jiřice, š. p. o., informuje o své činnosti občany rovněž prostřednictvím svých internetových stránek umístěných na www.soujirice.cz.

Jsme přesvědčeni, že rozsah poskytovaných informací výše uvedenými způsoby je dostačující, o čemž svědčí také skutečnost, že v uplynulém roce jsme neobdrželi žádnou písemnou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V Jiřicích dne 24. 2.2012
Mgr. Jan Beer,
Ředitel SOU Jiřice