“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Historie školy

Střední škola VIZE je nový název Středního odborného učiliště Jiřice od 1. 9. 2015, kdy došlo ke změně názvu v důsledku přehodnocení původního názvu s místopisným charakterem na název nový, více vyjadřující vztah školy k žákům a absolventům.

Mezi nimi totiž výrazně převažují osoby s jasným cílem, osobní vizí, změnit dosavadní způsob života, ohrožený sociálním vyloučením a škola by ráda tuto jejich snahu podpořila transparentněji, než tomu bylo doposud.

SOU Jiřice, školská právnická osoba, zahájilo svoji činnost 1. 9. 2011, kdy bylo do denního vzdělávání přijato 60 žáků.
Zřizovatelem školy je fyzická osoba, Mgr. Jan Beer, který se rozhodl využít svých životních zkušeností k poskytování vzdělání osobám, přímo ohroženým sociálním vyloučením.

Škola se nachází ve Věznici VS ČR Jiřice, okr. Nymburk, vzdělávání je primárně poskytováno osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem vzdělávání je pomoc při socializaci těchto osob do života běžné společnosti po propuštění z výkonu trestu.

Vzdělání jako jednoznačný socializační a integrační prvek v životě každého jedince jednoznačně přispívá ke snížení recidivity u osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

„- Mezi pachateli trestných činů převládají u všech početněji zastoupených činů muži, mezi obětmi jsou to (až na vraždy a loupeže) ženy.
- Mezi odsouzenými s vysokoškolským vzděláním se podíl žen od roku 2000 do roku 2005 téměř ztrojnásobil (v roce 2005 tvořily ženy mezi odsouzenými s VŠ necelých 11 % ).
- V roce 2009 byl zaznamenán mírný pokles na 9 %. Data za období 2006-2008 nejsou k dispozici.“

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_uvod

Škola tak svým působením jednoznačně přispívá k naplnění cílů, stanovených Doporučením Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům k Evropským vězeňským pravidlům, jež popisuje vzdělávání odsouzených s důrazem na jeho zajišťování pod záštitou externích výchovněvzdělávacích institucí – viz. výňatek.